covid19 galvena 1542b

Lai ierobežotu Covid-19 izplatības riskus un atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (MK noteikumi):

No 2020. gada 17. oktobra līdz 13. novembrim organizētiem sporta treniņiem (nodarbībām) jānorisinās ārtelpās, individuāli vai attālināti. Organizējot grupu sporta treniņus ārtelpās, neizmanto ģērbtuves. Šis ierobežojums neattiecas uz Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņiem pieaugušajiem.

No 2020. gada 17. oktobra līdz 13. novembrim aizliegts organizēt sporta pasākumus. Aizliegums neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem.

Sporta treniņu organizēšana. Sporta skolas vadība sadarbībā ar dibinātāju lemj par mācību – treniņu procesa organizēšanu, lai pēc iespējas mazinātu izglītojamo un treneru inficēšanās riskus.

Sporta skola mācību procesa īstenošanas modeļa (atbilstoši sporta skolas apstiprinātam mācību – treniņu nodarbību sarakstam) izvēli un mācību procesa organizāciju nosaka atbilstoši savas darbības specifikai un epidemioloģiskajai situācijai konkrētajā brīdī.

Vienlaikus norādām, ka joprojām spēkā ir MK noteikumos noteiktās prasības (nosacījumi), kuri ir attiecināmi uz sporta treniņu norisi, t.sk. sporta norises vietas (sporta bāze) pārvaldnieka noteikto prasību (iekļautas sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumos vai pakalpojumu sniegšanas noteikumos) izpilde. Vietās, kur tas ir iespējams, divu metru fiziskas distances ievērošana (neievērot divu metru distancēšanās prasību var izglītojamais un treneris individuālā sporta treniņa laikā, organizēta grupa ārtelpās), pirms un pēc tām tiek ievērota savstarpēja vismaz divu metru distance.

Nepieļaut, ka mācību – treniņu norišu vietās atrodas personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm. Nepieciešams nodrošināt grupas dalībnieku savlaicīgu nodarbību apmeklējumu uzskaiti, informēt vecākus/likumiskos pārstāvjus par atbildību (riskiem), izvērtējot izglītojamā līdzdalību sporta nodarbībās, norādīt par vecāku atbildību, lai bērns neapmeklē nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes u.c.

Precizējot informāciju saistībā ar noteikumos noteikto ierobežojumu piemērošanu, vēršam uzmanību, ka:

Individuālās sporta treniņš ir viens audzēknis – viens treneris. Sporta bāzē (zālē, baseinā u.c) var norisināties vairāki individuālie treniņi (katrs sportists ar savu treneri), vienlaikus divu metru fiziskas distances ievērošana jānodrošina starp katra atsevišķa individuālā treniņa dalībniekiem.

Visās sporta norises vietās jāievēro sporta bāzes kapacitāte – atbilstoši MK noteikumos noteiktajam vienai personai telpā nodrošināmā platība, kā arī maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits, kas ļauj nodrošināt visu epidemioloģisko prasību ievērošanu.

Organizējot treniņu nodarbības ārtelpās – grupā ne vairāk kā 30 izglītojamie, mazinot to izglītojamo skaitu, kas nonāk ciešā kontaktā un iespēju robežās mazina treniņgrupu savstarpējo sastapšanos (plūsmas pārklāšanos). Pirms un pēc treniņa nodarbības netiek izmantotas ģērbtuves. Sporta treniņi norisinās bez personām, kas nav tieši iesaistītas treniņa organizēšanā un norisē.

Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai mācību – treniņu procesu organizējot attālināti, piemērojami ieteikumi par mācību procesa organizāciju profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.

Pieejami IZM tīmekļa vietnē:

https://www.izm.gov.lv/images/MaciesMajas/Attalinati_sporta_skolas_020420.pdf

Attiecībā par MK noteikumos laika periodā no 2020. gada 17. oktobra līdz 13. novembrim noteikto aizliegumu neattiecināšanu uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem, vēršam uzmanību, ka nav pieļaujama sporta skolu (sporta klubu) nepilngadīgo audzēkņu dalība augstāko līgu komandu sporta sacensībās un treniņos.

Ar valdībā apstiprinātajiem noteikumiem “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” var iepazīties tīmekļvietnē https://likumi.lv/: (https://likumi.lv/ta/id/317942-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplati...)