bnp01501 21207

2022.gada 20. maijā, pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības 2022.gada 6.maija lēmumu Nr. 12.,5.& “ Par Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas un  Rugāju Sporta centra likvidāciju, pievienojot Balvu Sporta skolai”,  tika sasaukta Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas, Rugāju Sporta centra  un Balvu Sporta skolas jaunizveidotā Balvu Sporta skolas PADOME.


Jaunais  apstiprinātais Balvu Sporta skolas reglaments paredz padomes darbu sekojošā sastāvā :
1.    Priekšsēdētājs - Tālis Korlašs (izvirzīja Balvu Sporta skola).
2.    Vecāku pārstāvji - Žanna Maksimova,  Santa Borisa (izvirzīja Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta);
Intars Stablenieks (izvirzīja Rugāju Sporta centrs);
Diāna Tabore, Egons Strumpe (izvirzīja Balvu Sporta skola).
3.    Pedagogu pārstāvji – Ainārs Dokāns (izvirzīja Rugāju Sporta centrs);
Līga Langovska (izvirzīja Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skola);
Sarmīte Keisele (izvirzīja Balvu Sporta skola).
4.    Balvu novada pašvaldības pārstāvis – Tamāra Locāne.
5.    Skolēnu pārstāvji  - Markuss Mednis (izvirzīja Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skola);
 Aleksis Galkins (izvirzīja Rugāju Sporta centrs);
 Iļja Polis (izvirzīja Balvu Sporta skola).
6.    Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Inese Petrova,  Balvu Sporta skolas direktore Ludmila Beļikova un Rugāju Sporta centra direktora v.i. Ainārs Dokāns.

Darba kārtībā tika izskatīti sekojoši jautājumi:
1.    Sporta skolu reorganizācijas būtība un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizēšanas tālākie virzieni.
2.    Skolas nolikuma grozījumi.
3.    Saliedēšanās pasākumu organizēšana.
4.    Balvu Sporta skolas  amata vienību  izmaiņu (projekts)  ar 2022.gada 1.augustu.
5.    Dažādi jautājumi.

Sēdē tika pieņemti lēmumi :
1.    Balvu Sporta skolas amatu vienību sarakstā ieļaut fizioterapeita amata vienību.
2.    2022./2023.mācību gadā ar pašvaldības atbalstu, mācību procesa ietvaros, organizēt visās sporta nodaļās diennakts vasaras mācību treniņu nometnes.