pskscsj4xv

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “ Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.4. apakšpunktu un Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta 2020.gada 3.aprīļa ieteikumiem, mācību process Balvu Sporta skolā tiek organizēts attālināti:

  1. Ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 13. marta līdz 2020.gada 12.maijam pārtraukts Balvu Sporta skolas sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmu mācību process (treniņi, sacensības).
  2. Mācību procesa pārtraukumā nav pieļaujama izglītojamo dalība jebkādās sacensībās neatkarīgi no to norises vietas (Latvijā vai ārvalstīs) un dalībnieku skaita tajās.
  3. Mācību procesa pārtraukumā nav pieļaujama izglītojamo dalība treniņnometnēs ( gan Latvijā, gan ārvalstīs).
  4. Par profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesa pārtraukšanu treneri informē visus izglītojamos, izglītojamo vecākus (personas, kas realizē aizgādību).
  5. Atbilstoši tarificētajai slodzei treneri veic metodisko darbu un turpina veikt mācību treniņu procesu attālināti, amata apraksta ietvaros.
  6. Savstarpējā komunikācija, komunikācija ar vecākiem un informācijas apmaiņa par treniņu uzdevumiem un atskaiti par paveikto darbu notiek izmantojot saziņas līdzekļus (SMS īsziņas, WhatsApp vai e-pasts ).
  7. Ievērot attālinātā mācību procesa plānošanas un realizācijas principus:

7.1. izstrādāti jauni mācību materiāli un uzdevumi;
7.2. noteikti uzdevumi, atbilstoši izglītojamo spējām un izpratnes līmenim, pievēršot uzmanību fizisku vingrinājumu izpildei;
7.3. atgriezeniskā saikne izglītojamajiem ar sporta treneriem un vecākiem notiek izmantojot elektroniskos rīkus.

 

Attālināta mācību treniņu procesa laikā iesakām izmantot interneta vietnes:

https://www.sportest.eu/et/materjalid/treening/videod/
https://www.youtube.com/watch?v=ObncYq18lMw
https://www.youtube.com/watch?v=gIU1vXOH2ts.
https://www.youtube.com/watch?v=pPX7QspIfkU.
https://www.youtube.com/watch?v=7HyTv6vbXHQ
https://www.youtube.com/watch?v=uwjgNAxoEZY